{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

Klastick sedimenty mlad ne paleogenn se vyskytuj ve

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ak nezpevněných, tak postupem času i zpevněných hornin. Pokud se horninový materiál libovolného původu dostal do podmínek zvýšené teploty, tlaku či účinku dalších metamorfních faktorů (typicky k tomu dochází pohybem litosférických desek, kdy je horninový materiál zatlačován do větších hloubek nebo se žhavé magma prostupující podél zlomů dostane do kontaktu nebo blízkosti již existujících hornin) vzniká třetí základní typ hornin zemské kůry, a to horniny metamorfované. Přechodným typem hornin, které v přírodě vznikají pak jsou horniny označované jako vulkanoklastické nebo pyroklastické, vzniklé po vyvržení žhavého vulkanického (sopečného) materiálu z kráteru vulkánu (např. vulkanický popel). Tento materiál je klasifikačně na pomezí hornin magmatických a sedimentárních. Zvláštním typem hornin jsou pak i akumulace zvětralého horninového materiálu, který ovšem nebyl přemístěn (tzv. eluvia), které označujeme jako horniny reziduální. Nejstarší horniny jsou známy z jižní Afriky a podle metody stanovení času na základě poločasu rozpadu radioaktivních izotopů Rb-Sr, K-Ar a U-Th-Pb dosahují stáří 3,5 až 3,8 miliard let. Z hlediska relativního stáří hornin v zemské kůře je důležitá stratigrafie. Je...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online