01 základy petrologie

Krom bn porfyrick struktury jako u ostatnch vulkanit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , kde mléčně bílý aplit proráží tmavým syenitem třebíčského masívu. Pegmatit má obdobné minerální složení jako aplit, vyznačuje se však hrubší zrnitostí (velikost zrna nad 2 mm). Větší pegmatitová tělesa se vyznačují typickou zonální stavbou. Od okraje se mohou vyskytovat zóna granitická, připomínající strukturně granit nebo aplit, dále zóna písmenková a za ní bloková zóna vyznačující se velmi hrubozrnnou nebo až velkozrnnou strukturou. Někdy jsou starší minerály pegmatitu metasomaticky nahrazovány mladšími, často vzácnými minerály, které se jinde prakticky nevyskytují. Pegmatit může být surovinou pro celou řadu odvětví, od keramické živcové suroviny až po strategicky významné minerály s vzácnými prvky jako např. Be, Li, Rb, Ni, Ta, Zr nebo minerály drahokamové jakosti. Kromě živců, křemene a slíd, jako základních minerálů, se v pegmatitu zpravidla vyskytuje turmalín, beryl, zirkon, kasiterit a množství fosfátových minerál...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online