01 základy petrologie

Makroskopicky se vak tm vdy jev jako celistv nap pro

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ní starší dělení na sedimenty klastické, chemické a organogenní (poslední dva typy mají společné označení biochemické). Ke skupině klastických sedimentů přiřazujeme i skupinu hornin vulkanoklastických a reziduálních. 5.1 Vznik sedimentárních hornin Vznik sedimentárních hornin lze rozdělit na několik fází: • • • • 5.2 zvětrávání hornin (magmatických, metamorfovaných nebo starších sedimentárních) transport - přenos zvětralého materiálu různými transportními činiteli (voda, vzduch, ledovec) v podobě klastických částic nebo formou roztoků sedimentace - usazování přeneseného materiálu v sedimentačních prostředích různého charakteru, může jít o hromadění klastických částic nebo srážení minerálů z roztoku diageneze - zpevňování usazeného materiálu, a to buď kompakcí (stlačením) vlivem tíhy nadloží, nebo chemickou cestou tzv. cementací, při níž dochází k vysrážení některého minerálu tvořícího v klasti...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online