01 základy petrologie

Migmatity jde o skupinu hornin rznch struktur kter

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tm, že horninový materiál zůstává v průběhu metamorfózy v pevném stavu (nevzniká magma). Při metamorfóze horniny vznikají nové, metamorfní minerály. Tento proces se nazývá blastéza. U hornin vstupujících do procesu metamorfózy se postupně mění: • struktura • minerální složení • chemizmus Do jaké míry dochází ke změně vlastností u původní horniny závisí na intenzitě působení metamorfních faktorů, kterými jsou především: • • • • • • teplota všesměrný tlak (hydrostatický, litostatický) orientovaný tlak (stress) parciální tlak fluid chemická aktivita složek vstupujících do procesu metamorfózy čas Je nutné si uvědomit, že existuje pestrá škála hornin (magmatických, sedimentárních či dříve metamorfovaných), které vstupují do procesu metamorfózy a existuje celá řada faktorů, které ovlivňují průběh metamorfózy. Pouze malou změnou kterékoli z vlastností původní horniny či nepatrným pozměněním faktoru metamorfózy, m...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online