01 základy petrologie

Mramory se 49 63 geologie od vpenc li makroskopicky

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lomné, makroskopicky celistvé silicity.Tvoří obvykle hlízy nebo čočkovité polohy např. ve vápencích a jílovcích. Je makroskopicky celistvý a barva je šedá, někdy až šedočerná. Tvořen je zpravidla směsí opálu, chalcedonu a křemene. 5.5.4 Vulkanoklastické horniny (pyroklastické) Tato skupina hornin má, z hlediska klasifikace, zvláštní postavení. Při jejich vzniku nedochází ke zvětrávání výchozích hornin. Klastický materiál je čistě vulkanického původu. Tím jsou vulkanoklastika spíše příbuzná magmatickým horninám. Vzhledem k tomu, že další stadia vzniku vulkanoklastik (transport vzduchem, sedimentace a následné zpevnění) jsou obdobná fázím vzniku sedimentů a že klasifikace podle velikosti vulkanických úlomků je obdobná s klasifikací klastických sedimentů, jsme tuto kategorii hornin přiřadili za sedimenty. Vulkanoklastické horniny lze dělit na: • nezpevněné (tefra) • zpevněné K nezpevněným počítáme vulkanický popel, vulkanický písek, lapilli, ka...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online