01 základy petrologie

Nauit prakticky urovat zkladn druhy hornin na zklad

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: é vlastnosti uvažovaného kamene. Horniny mají značný význam pro stavebnictví také jako základní surovina pro výrobu stavebních hmot. Výběr, těžbu a kvalitu takových surovin musí umět posoudit inženýři-technologové. Z uvedeného vyplývá, že základní znalosti petrologie (tj. správné určení a popis vlastností a chování horninového prostředí) a z toho správně vyvozené závěry, ovlivňují náklady na zakládání staveb i výrobu stavebních materiálů. Další aktuální informace o horninovém prostředí či odkazy na jiné zdroje lze získat na webu http://geotech.fce.vutbr.cz/vyuka.htm v sekcích týkajících se geologických disciplin. - 5 (63) - Geologie 1.1 Cíle Vysvětlit vznik základních druhů hornin uplatňujících se jako základová půda. Naučit prakticky určovat základní druhy hornin. Na základě základních znalostí o minerálním složení a strukturách hornin se naučit odborně odhadovat základní vlastnosti a ch...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online