01 základy petrologie

Nejastji jsou to kataklazovan drcen a mylonitizovan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ávna využívaly jako střešní krytina, tzv. pokrývačské břidlice. Ve vodě jsou stálé, nerozpadají se, a tím se odlišují od jílovců. Z jílových minerálů převažuje illit. V Barrandienu se vyskytují jílovité břidlice kamenečné, jsou algonkického stáří a obsahují pyrit. Jílovité břidlice se mohou těžit i k výrobě expanditu. Jílové břidlice kulmské se používají na krytinu střech, jako dlažební kámen, k vnějším obkladům i k výrobě drti na střešní lepenky. Slouží rovněž k výrobě tvárnic a jako stavební písek. Těží se v Nových Těchanovicích a porůznu v Nízkém Jeseníku. 5.5.2 Biochemické karbonátové sedimenty Patří k nim vápence, dolomity a přechodné typy mezi slínovcem a vápencem a vápencem a dolomitem (tab. 5), travertin a psací křída. Tab. 5 Přechodné horniny mezi vápencem a dolomitem, jílovcem a vápencem. (100 % u vápence představuje 100 % CaCO3) 0 90 50 jílovitý vápenec 10 10 vápnitý jílovec slínovec 25 50 75 90 - 36 (63) - 0% jílovec vápenec 100 100% Sedimentární horniny 0 90 50 dolomitický vápenec 10 50 10 vápnitý dolomit 90 0% dolomit vápenec 100 100% Vápence Chemogenní vápence jsou skalní horniny, složené převážně z kalcitu (CaCO3)....
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online