01 základy petrologie

Ochlazovn a ztuhnut taveniny na povrchu lvy probh ve

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PÍSKOVEC Hrubozrnné Střednězrnné FYLIT FYLITICKÁ BŘIDLICE Křemité horniny ROHOVEC PAZOUREK - 12 (63) - Sklovité Amorfní Sklovité Amorfní Kaustobiolity LIGNIT UHLÍ VULKANICKÁ SKLA MYLONIT Velmi jemnozrnné KALCISILTIT KŘÍDA (psací) KALCILUTIT Jemnozrnné BASALT PRACHOVEC: 50% jemnoJÍLOVITO- zrnných PRACHO- součástí VITÁ BŘIDLIJÍLOVEC: CE: štípatelná 50% velmi jemnozrnných součástí SLÍNOVEC ANDESIT Lutity (aleurity a pelity) Velmi jemnozrnné Velmi jemnozrnný TUF RHYOLIT TRACHYT (FONOLIT) Jemnozrnné Jemnozrnný TUF 0,06 0,002 Převládající velikost zrna (mm) Velmi hrubozrnné VÁPENEC (bez rozlišení) Arenity (psamity) Střednězrnné 0,002 GENETICKÁ SKUPINA SYENIT Hrubozrnné 2 METAMORFOVANÉ VRSTEVNATÁ Rudity (psefity) Velmi hrubozrnné Převládající velikost zrna (mm) 60 BIOCHEMICKÉ KLASTICKÉ (ÚLOMKOVITÉ) VŠESMĚRNÁ Minerální složení 0,06 SEDIMENTÁRNÍ Magmatické horniny 4 4.1 MAGMATICKÉ HORNINY Vznik magmatických hornin Magmatické (vyvřelé) horniny vznikají krystalizací přirozené silikátové taveniny označované jako magma. Podle toho, v jakých podmínkách k této krystalizaci doc...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online