01 základy petrologie

Podle toho kde k sedimentaci dochz mn se zpsob

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nou strukturou ryolitu je fluidální (proudovitá), která bývá mnohdy patrná až na větších horninových celcích. Velmi často je ryolit pórovitý. Silně pórovitá odrůda se označuje podle typického výskytu na Liparských ostrovech jako liparit. Výskyt ryolitu je vázán prakticky na mladá pásemná pohoří. Nejbližší známý výskyt je na Slovensku v centru Západních Karpat (Štiavnické a Kremnické pohoří - lokalita Vyhne). Ryolity starších geologických období bývají označovány jako paleoryolity (křemenné porfyry). Odlišují se od ryolitu často barvou, která souvisí s druhotnými přeměnami minerálů. Vlivem sekundárního chloritu bývá paleoryolit tmavě zelený nebo vlivem hematitu červenohnědý až temně hnědý. Na rozdíl od ryolitu je paleoryolit kompaktní. Typická je výrazná porfyrická struktura. V Českém masívu se nachází především v severních Čechách (teplický porfyr), v Podkrkonoší, kambrické křemenné porfyry se vyskytují v k...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online