01 základy petrologie

Podle tvaru zrn se jedn o strukturu nematoblastickou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meny a bomby. Ke zpevněným patří tufy, které vznikly uložením a zpevněním na souši a tufity, které představují týž materiál uložený ve vodě. Tufity obsahují oproti tufům navíc jílové nerosty a klastický materiál ze sedimentačního prostoru. Tufy i tufity se využívají jako stavební materiál vhodný k výrobě tvárnic i celých panelů. Podle velikosti částic se vulkanoklastika dělí na: • • • • • • velmi jemný vulkanický popel (pod 0,004 mm) vulkanický popel (pod 0,063 mm) vulkanický písek (pod 2 mm) lapilli (pod 63 mm) vulkanické kameny a pumy (pod 250 mm) vulkanické bloky a balvany (nad 250 mm) Tufy se mohou také označovat podle toho, ke kterým výlevným horninám látkově patří. Nejrozšířenější jsou tufy čedičových hornin, po nich následují tufy andezitové. Ryolitových a trachytových tufů je málo. U nás se nacházejí tufy hlavně v Českém středohoří a v Doupovských horách, v menší míře i na severomoravských sopkách (např. Venušina...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online