01 základy petrologie

Pouvaj se i jako jedno z klasifikanch kriteri

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hází, se magmatické horniny rozdělují na horniny intruzivní (vzniklé pod zemským povrchem) a extruzivní (vzniklé na zemském povrchu). Vlivem tepelné energie pocházející z nitra Země nebo pohybem litosférických desek (částí zemské kůry) může docházet až k roztavení hornin a ke vzniku tzv. magmatického krbu (akumulace magmatu hluboko pod zemským povrchem), jehož následným ochlazením a ztuhnutím může vzniknout pluton (těleso o objemu řádově několik stovek až tisíců km3 složitého tvaru). Pokud magma zůstane v hloubce uvnitř zemské kůry, dochází vlivem různého výchozího chemizmu nebo různou diferenciací magmatu během pozvolného ochlazování, ke vzniku různých typů intruzivních magmatických hornin. Díky dlouhotrvající krystalizaci (řádově miliony let) se plutonické horniny vyznačují makroskopicky zrnitou hmotou a všesměrnou strukturou. Velikost minerálů se zpravidla pohybuje od několika milimetrů až do nkolika centimetrů. Má-li magma možnost prostupovat podél tektonických zlomů směrem k zem...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online