{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

Sntl alfa praha 6 kettner r 1956 veobecn geologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ením sloupečkovitých nebo jehlicovitých minerálu - napo. amfibolit Pro popis horniny lze používat také kombinace tří výše uvedených struktur, přičemž převládající typ struktury stojí na konci složeného názvu struktury (např. lepidogranoblastická struktura označuje strukturu s převládajícím šupinkatým minerálem nad zrnitým) Příklady struktur jsou na obr. 16.. Podle relativní velikosti minerálu vyskytujících se v hornině se odlišuje struktura homeoblastická (přibližně stejně velké součástky) a heteroblastická (různě velké součástky, netvoří se však porfyroblasty). Zvláštním případem je struktura porfyroblastická, kdy se v hornině vytvářejí relativně velká minerální zrna - porfyroblasty vzhledem k velikosti minerálních zrn základní hmoty (obr. 16 B). Mikrosnímek granoblastické struktury. Mikrosnímek lepidoblastické struktury Mikrosnímek nematolastické struktury Mikrosnímek porfyroblastické struktury Obr. 16 Struktur y metamorfov...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online