01 základy petrologie

Sio2 a2lo3 fe2o3 feo mgo cao k2o na2o horniny se v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ování hornin jako základové půdy nebo stavebních materiálů (kámen, kamenivo). 1.2 Požadované znalosti Mezi požadované znalosti patří základy fyziky a chemie získané na střední škole. 1.3 Doba potřebná ke studiu Doba potřebná ke studiu základů petrologie je cca 40 hodin. 1.4 Klíčová slova minerál, hornina, horninový materiál, horninový masív, základová půda, stavební kámen, dekorační kámen - 6 (63) - Terminologie 2 TERMINOLOGIE HORNINA je agregát minerálních zrn a ( nebo) pevná, přírodně, uměle a (nebo) kombinací obou vzniklá látka tvořená krystaly, sklem, přeměněnou organickou hmotou, či kombinací těchto komponent. V přírodě vzniklé horniny vznikly působením geologických procesů a v podobě různých horninových těles vytvářejí zemskou kůru. Chemické složení hornin nelze vyjádřit chemickým vzorcem, lze pouze provést kvantitativní chemickou analýzu, kterou určíme hmotnostní procenta oxidu hlavních prvků, jako např. SiO2, A2lO3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, K2O,...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online