01 základy petrologie

Souasn klasifikace proto toto dlen nedoporuuje pro

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ublice je granodiorit nejvíce zastoupeným horninovým typem ve středočeském plutonu (např. ložiska Blatná, Hudčice), v brněnském masívu (např. Leskoun u Mor. Krumlova) a v dyjském masívu (Mašovice). Křemenný diorit Jde o horninu tvořenou křemenem a plagioklasem odpovídajícím konkrétně andezínu. Z tmavých minerálů bývá zastoupen biotit, amfibol a pyroxen. Tato hornina se obvykle vyskytuje jako součást větších granitoidních těles, kde je možné sledovat plynulý přechod mezi granodioritem a křemenným dioritem až dioritem. - 19 (63) - Geologie 4.5.1.2 Plutonické horniny bez křemene Mezi plutonické horniny bez křemene patří syenit, diorit, gabro, amfibolovec, pyroxenit, a těšinit. Strukturně se plutonické horniny bez křemene v podstatě shodují s předchozími. Syenit Vyznačuje se značně proměnlivou barvou. Hlavní minerály tvořící syenit jsou K-živce (ortoklas, mikroklin), plagioklasy jsou přítomny jen ve velmi malém množství, z tmav...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online