01 základy petrologie

Stupe zvtrn m zsadn vliv zejmna na pevnost horninovho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: je nejběžnější struktura u regionálně metamorfovaných hornin? Jaké znáte typy struktur podle tvaru zrn? Čím se liší orto- a parabřidlice? Která metamorfovaná hornina je nejpevnější? Jaký je rozdíl mezi vápencem a mramorem? Které minerály vznikají při metamorfóze? Které metamorfované horniny jsou nepříznivé pro stavební činnost? Co je to porcelanit? - 52 (63) - Technicky významné vlastnosti hornin 7 TECHNICKY VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI HORNIN Technicky významnými vlastnostmi se rozumí takové, které bezprostředně ovlivňují použitelnost horniny v technické praxi a tedy i ve stavebnictví. Při výběru a hodnocení významných vlast...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online