{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

V jinch horninch se mohou vyskytovat i v podstatnm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ích hornin, chemickým vzorcem. Jde tedy o jakési "stavební kameny" skládající systémy vyššího řádu, a to horniny. Přesto, že existují i horniny, které jsou složeny prakticky z jediného minerálu (jako např. vápenec nebo křemenec), není možné jejich celkový chemizmus vyjádřit stechiometrickým vzorcem, protože vždy jsou přítomny i jiné minerály jako příměsi. Mají tedy proměnlivé chemické složení. MINERÁL je anorganická homogenní látka, jejíž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem nebo značkou, skupenství převážně pevného, někdy i kapalného. Vzniká převážně přirozenými pochody, nezávisle na lidské činnosti a organizmu. Lze ho makroskopicky charakterizovat řadou znaků, které odrážejí chemické, fyzikální a morfologické vlastnosti, typické pro daný minerál. Patří k nim především barva, štěpnost, tvrdost, hustota, lesk a habitus. Minerály se mohou dělit podle celé řady kriterií. Základn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online