01 základy petrologie

Ve stavebn praxi jsou slab metamorfovan horniny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: šedý nebo černý, makroskopicky celistvý a lidově se jeho skalkám říká kamýky. Nachází se v JZ Čechách. Poskytuje výborný štěrk a materiál pro mozaiky. Pazourek Jde o silicit, tvořící často hlízy ve vrstvě psací křídy. Barva je šedá až černá na povrchu má bílou kůru, lom je lasturnatý. Může obsahovat mikroskopické jehlice hub. Hlavní výskyty jsou na obou stranách kanálu La Manche a poloostrově Rujana. U nás se nachází v ledovcových uloženinách na severní Moravě a v říčních sedimentech. Diatomit Vznikl převážně ze schránek rozsivek. Může být různě zpevněný. Nezpevněný se označuje jako rozsivková zemina (křemelina) a zpevněný diatomová břidlice. Křemelina má bílou barvu, je pórovitá. Těží se v jižních Čechách u Ledenic a Borovan. Používá se k výrobě lehčených staviv. - 39 (63) - Geologie Rohovec Termín rohovec je synonymum silicitu. Termínem rohovec se tedy obvykle označují silicity , které nemůžeme geneticky zařadit a lze je popsat jako šedé, lasturnatě...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online