01 základy petrologie

Velmi rozmanitmi procesy zvtrvn rozruovn degradace

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mineralogické členění minerálů vychází z jejich chemizmu a struktury. Pro praktické účely je důležité znát rozdělení minerálů na primární a sekundární. - 7 (63) - Geologie PRIMÁRNÍ minerály se dále dělí na: a. hlavní (podstatné), které jsou přítomny nejčastěji v podstatném množství a při určování hornin mají rozhodující význam (dělí se na světlé a tmavé) b. vedlejší (podružné), minerály se vyskytují v podružném množství a nemají pro klasifikaci horniny zásadní význam. V jiných horninách se mohou vyskytovat i v podstatném množství c. akcesorické, jsou zastoupeny ve velmi malém množství (viditelné obvykle pouze pod mikroskopem) SEKUNDÁRNÍ minerály jsou důležitými indikátory hydrotermálních přeměn nebo zvětrávání postihujících horniny a způsobující snižování jejich kvality z hlediska technických parametrů jako např. pevnosti, mrazuvzdornosti, nasákavosti a obrusnosti. Přehled nejdůležitějších horninotvorných min...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online