01 základy petrologie

Vyskytuje se jen u pegmatitu 43 minerly magmatickch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: neboli masivní, u které hmota vyplňuje prostor souvisle a struktura pórovitá, typická pro vulkanické horniny, u níž prostor není zcela vyplněn. Pórovitá hornina obsahuje různě velké póry zpravidla oválného tvaru, které vznikají uvolněním plynů z horniny. Jejich velikost se může pohybovat od zlomků milimetrů do několika decimetrů. Dojde-li později k zaplnění pórů nějakým minerálem za postvulkanických procesů, vzniká struktura mandlovcovitá (amygdaloidní). Velice důležitou kategorií struktur magmatických hornin jsou struktury vyjadřující průměrnou absolutní velikost zrn. Zrnitost horniny často velmi dobře charakterizuje podmínky, za kterých hornina vznikala, a je tedy důležitým hlediskem při makroskopickém určování hornin. Důležitá je i souvislost mezi velikostí zrna a některými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Vyčlenění struktur podle průměrné velikosti zrn je uvedeno v tab. 3 podle stupnice E. O. Teuschera. Přehl...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online