01 základy petrologie

Vznikl lomky jsou dle peneny vtrem za vzniku dun

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ivoklátsko-rokycanském pásmu ve středních Čechách. 4.5.3.2 Vulkanické horniny bez křemene Trachyt Tato hornina je tvořená hlavně živci. Z nich převažuje alkalický živec, vyskytují se i plagioklasy oligoklas až andezín. Z tmavých minerálů je hojný biotit a - 22 (63) - Magmatické horniny amfibol nebo pyroxen. Vyrostlice mohou tvořit všechny uvedené nerosty. Barva trachytu je obvykle světle bílošedá až hnědošedá. V České republice se trachyt vyskytuje ojediněle, např. u obce Heřmanov v blízkosti Mariánských lázní. Kromě běžného využití jako lomový kámen se využívá i jako dekorační kámen. Andezit Jde o jednu z nejrozšířenějších neovulkanických hornin na světě. Hlavní výskyt andezitu je vázán na mladá pásemná pohoří a na cirkumpacifický pás. Na jeho složení se podílí především plagioklasy oligoklas a andezín, z tmavých minerálů hlavně amfibol a pyroxen, méně biotit. Vyrostlice tvoří jak živce, tak i tmavé minerály. Porfyrická struk...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online