01 základy petrologie

Z nich pevauje alkalick ivec vyskytuj se i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: voří zpravidla samostatná tělesa, ale bývá součástí rozsáhlejších magmatických plutonů. V České republice se diority vyskytují např. ve středočeském plutonu, při východním okraji dyjského masívu, v brněnském masívu, v kdyňském bazickém masívu. Diorit má výborné fyzikálněmechanické vlastnosti (vysoká pevnost, leštitelnost) a často se těžil ve středních Čechách jako tmavý ušlechtilý kámen. Gabro Obvykle velmi tmavá hornina složená z bazických plagioklasů a pyroxenů. Podle charakteru pyroxenu se odlišují různé variety gabra se specifickými názvy. Často obsahuje rudní minerály jako např. magnetit, ilmenit nebo pyrhotin. Gabro se nezřídka vyznačuje hrubozrnnou strukturou. V Českém masívu gabro vystupuje, podobně jako diorit, v rámci větších plutonických těles. Známé výskyty gabra jsou ve středočeském plutonu mezi Sázavou a Březnicí. Zde byl těžen jako ušlechtilý, ozdobný kámen (např. lokalita Pecerady). Gabro je rovněž typickou horninou ranského masívu v Železných horách. Stavební význam ja...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online