01 základy petrologie

Ze svtlch minerl jsou zastoupeny vhradn plagioklasy z

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ěžnými intermediárními horninami jsou syenit nebo diorit. bazické (obsah SiO2 - 44 až 52 %) horniny jsou bezkřemenné, bohaté na tmavé minerály jako je amfibol, pyroxen, olivín. ultrabazické (obsah SiO2 - pod 44%) jsou složeny výhradně z tmavých minerálů. Klasifikace založené na celkovém chemizmu jsou účelné jen pro některé typy hornin, zvláště pro vulkanity a pro řešení genetických problémů. Pro účel hrubšího makroskopického určování je výhodné vycházet z rozdělení magmatických hornin na základě hlediska genetického a podle obsahu křemene, typu živců a množství foidů, jak je znázorněno v tab. 4. - 17 (63) - Geologie Tab. 4 Přehled vybraných typů magmatických hornin rozdělených na základě geneze a minerálního složení. Pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny typické struktury a horninotvorné minerály. Horniny napsané drobně kurzívou nejsou probírány pro jejich malé rozšíření. Horniny křemenem Minerály hl...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online