{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Aluviln niv podle toho se jim krtce k aluvium jsou

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: astech vznikají evapority (sůl, sádrovec), v mírném pásmu všechny typy klastických sedimentů a v okolí vulkánů pyroklastika. Ve vlhkém klimatu se vytváří rašelina a bahno, jezera rychle zarůstají a může za určitých podmínek vznikat budoucí uhelná sedimentace. Zvláštním typem jezerních sedimentů jsou křída a rozsivková zemina (diatomit neboli křemelina). Ledovcová sedimentace se vyznačuje netříděností materiálu. Ledovce se dělí, podle toho kde se vyskytují, na: - 26 (63) - Sedimentární horniny • • pevninské (skandinávského typu) vysokohorské (alpského typu). Ledovcové údolí vysokohorského ledovce má tvar písmene U. V ledovcích vznikají bazální, boční a čelní morény, které po ústupu ledovce významně ovlivňují morfologii území. Často zahradí údolí a tak vznikají horská jezera (plesa). Morénové sedimenty lze dobře využívat jako stavební materiál, je však třeba je třídit a zbavit jílovitých a hlinitých příměsí. Obr. 7 Schematické znázornění vývoje říčních teras. Zby...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online