01 základy petrologie

01 základy petrologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ch minerálů bývá nejčastější složkou amfibol a biotit, méně častý je pyroxen. Syenit má zpravidla středně zrnitou až hrubozrnnou strukturu. Velmi tmavý, porfyrický syenit s množstvím tmavých minerálů v základní hmotě a vyrostlicemi bílého K-živce se nazývá durbachit. Tato varieta, amfibol- biotitový syenit se v Českém masívu vyskytuje např. ve středočeském plutonu a tvoří velkou část třebíčského masívu. Zde byl využíván jako stavební kámen již ve středověku např. na raně gotické bazilice v Třebíči. Na rozdíl od něj se v jihlavském masívu vyskytuje pyroxenový syenit používaný jako kvalitní drcené kamenivo. Diorit Odlišuje se od předchozích plutonitů vždy tmavě šedou až černošedou barvou díky velkému podílu tmavých minerálů. Ze světlých minerálů jsou zastoupeny výhradně plagioklasy. Z tmavých minerálů je běžně zastoupen amfibol a pyroxen, biotit je méně častý. Oproti syenitu je diorit častěji drobně a stejnoměrně zrnitý. Diorit net...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online