01 základy petrologie

Eluvia kter oznaujeme jako horniny reziduln nejstar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: erálů je v příloze 1 - 8 (63) - Vznik, stáří a rozdělení hornin 3 VZNIK, STÁŘÍ A ROZDĚLENÍ HORNIN Většina hornin, jak je známe, vzniká v přírodě celou řadou velmi rozmanitých procesů. Primárními horninami, které postupně začaly vznikat po zformování zemského tělesa v dávné geologické minulosti byly horniny magmatické, vzniklé postupným ochlazováním žhavé silikátové hmoty (magmatu) pod zemským povrchem nebo na jeho povrchu (v tomto případě hovoříme o lávě, i když se jedná o stejnou hmotu).Pod povrchem pak vznikaly horniny plutonické neboli intruzívní. Tuhnutím a případnou krystalizací lávy na povrchu Země vznikaly horniny vulkanické neboli extruzívní. Velmi rozmanitými procesy zvětrávání (rozrušování, degradace) hornin na povrchu Země vzniklo množství materiálu, který mohl být přemisťován různými činiteli do jiných prostor, kde následně sedimentoval (usazoval se) a vznikalo tak velké množství sedimentárních, j...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online