01 základy petrologie

01 základy petrologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sopka, Uhlířský vrch). 5.5.5 Reziduální horniny Podobně jako vulkanoklastika, tak i reziduální horniny jsou specifickou skupinou hornin mající v systému hornin zvláštní postavení. Jsou to horniny, jejichž - 40 (63) - Sedimentární horniny materiál vznikl mechanickým rozpadem, popř. chemickým zvětráváním zdrojové horniny v nejsvrchnější zóně zemské kůry, zůstává spjat se zdrojovou horninou a není transportován. K reziduálním horninám patří: • eluvium • bentonit • kaolín KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaké jsou fáze vzniku sedimentů? 2. Jak se dělí klastické sedimenty podle zrnitosti? 3. Čím se liší zeminy od skalních hornin? 4. Jaká je typická struktura u většiny sedimentů? 5. Ve kterém typu sedimentačního prostředí vznikají nejčastěji sedimenty? 6. Jaké znáte typy pojiva podle vyplnění prostoru a minerální povahy? 7. Jak vznikají sprašoidní sedimenty a které typy k nim řadíme? 8. Co je to kolaps spraše? 9. K čemu se využívají ve stavebnictví karbonátové horniny? 10....
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online