{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

01 základy petrologie

Kemen u stejnomrn zrnitch struktur se vyjaduje

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ientace a rozložení součástek (např. všesměrná, šmouhovitá, kulovitá) vyplnění prostoru horninovým materiálem (např. masivní, pórovitá, mandlovcovitá) velikosti zrn (nejdříve podle relativní velikosti (porfyrická, stejnoměrně zrnitá), následně podle skutečné velikosti (např. jemně zrnitá, hrubě zrnitá atd.) stupně krystalizace (např. holokrystalická) omezení minerálů (např. hypautomorfní) Nejtypičtější strukturou magmatických hornin, zvláště plutonitů, je struktura všesměrně zrnitá. Hmota horniny se jeví při pohledu z různých směrů stejná. Anizometrické krystaly jsou orientovány všemi směry a nevykazují přednostní orientaci. Méně běžná je proudovitá neboli fluidální struktura se zjevnou přednostní orientací, která může být zpodobněna uspořádáním anizometrických krystalů nebo protažením pórů u výlevných hornin do směru pohybu lávy. Podle toho jakým způsobem vyplňuje hmota horniny prostor, se u magmatických hornin rozlišují struktura kompaktní...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online