01 základy petrologie

Kodlivinou pi drcen ve velkolomech bvaj jlovit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Škála pro odhad tvaru klastických zrn. 5.3.4 Struktury chemogenních a organogenních sedimentárních hornin Struktura většiny chemogenních sedimentů je krystalinní (složená ze zrn karbonátu nebo křemene různé velikosti). Makroskopicky se však téměř vždy jeví jako celistvá. Např. pro travertin je typická struktura vrstevnatá a pórovitá (obr. 11). U organogenních sedimentů se nejčastěji vyskytuje struktura organogenní, jsou-li v hornině zachovány celé schránky organizmů, které se podílely na jejím vzniku. Vlivem proudění vody může dojít k přednostní orientaci schránek, např. u ortocerasových vápenců s kónickými schránkami hlavonožců (obr. 11). Jsou-li patrné pouze rozdrcené části pevných schránek, mluví se o struktuře organodetritické. - 30 (63) - Sedimentární horniny vrstevnatá a pórovitá struktura travertinu (výše na obr.) organogenní struktura vápence (dole) Obr. 11 Příklady struktur chemogenních a organogenních sedimentů. 5.4 Minerály sediment...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online