01 základy petrologie

Minerly a strukturu porfyrickou ta se vyznauje

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lné horniny nebo s žilnou horninou upomínající hmotou horninu výlevnou. V takových případech je pro správné určení horniny nezbytné ověřit charakter geologického tělesa v terénu. - 13 (63) - Geologie 4.2 Struktury magmatických hornin STRUKTURA je soubor charakteristických znaků, které jsou podmíněny uspořádáním nerostných součástek v prostoru, jejich velikostí, omezením, stupněm krystalizace a vyplněním prostoru hmotou. Pro zjednodušení makroskopického popisu hornin jsou v tomto skriptu do pojmu struktura zahrnuta i hlediska chápaná ve starším, klasickém pojetí petrologie jako textura. Pro makroskopické rozlišování hornin jsou struktury velmi důležité, protože odráží podmínky vzniku horniny, ze kterých vychází základní členění hornin na magmatické, sedimentární a metamorfované. Používají se i jako jedno z klasifikačních kriterií. Struktury se rozlišují především na základě těchto kritérií: • • • • • or...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online