{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mm velmi hrubozrnn vpenec bez rozlien arenity psamity

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: íká genetické hledisko, podle kterého se horniny rozdělují do tří základních skupin. Horniny magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). I. HORNINY MAGMATICKÉ (VYVŘELÉ) • • intruzívní (plutonické, hlubinné) extruzívní (vulkanické, výlevné) II. HORNINY SEDIMENTÁRNÍ (USAZENÉ) klastické (úlomkovité) - nezpevněné - sypké - soudržné - zpevněné biochemické - organogenní - chemogenní Zvláštní postavení v systému hornin mají: • • vulkanoklastické horniny reziduální horniny III. HORNINY METAMORFOVANÉ (PŘEMĚNĚNÉ) • • kontaktně metamorfované regionálně metamorfované (krystalické břidlice) - ortobřidlice parabřidlice Zjednodušená klasifikace hornin pro inženýrské účely je zahrnuta v normě EN ISO 14689-1 Pojmenování a klasifikace hornin (dosud pouze v anglickém jazyce Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and description - tabulka 2. - 11 (63) - Geologie Tab. 2. Pomůcka k pojmenování hornin pro inženýrské účely - upraveno dle EN I...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online