{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Plagioklasy dle je velmi bnm a dleitm minerlem kemen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ed nejdůležitějších struktur magmatických hornin je na obr. 6. - 14 (63) - Magmatické horniny Tab. 3 Struktury magmatických hornin podle průměrné absolutní velikosti zrna Označení struktury Průměrná velikost Příklady hornin zrna (mm) velkozrnná nad 33 pegmatit velmi hrubozrnná 33 až 10 pegmatit, plutonické horniny hrubozrnná 10 až 3,3 pegmatit, plutonické horniny středně zrnitá 3,3 až 1 plutonické horniny drobně zrnitá 1 až 0,33 plutonické horniny, plutonické horniny vzniklé rychlejší krystalizací v apofýzách batolitu jemně zrnitá 0,33 až 0,1 plutonické horniny vzniklé rychlejší krystalizací v apofýzách batolitu velmi jemně zrnitá 0,1 až 0,01 vulkanické horniny makroskopicky celistvá pod 0,01 vulkanické horniny Podle relativní velikosti zrna lze rozlišit strukturu stejnoměrně zrnitou s řádově stejně velkými minerály a strukturu porfyrickou. Ta se vyznačuje relativně velkými krystaly obklopenými jemnozrnnější základní hmotou. Větším krystalům se říká porfyrické vyros...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online