01 základy petrologie

U spra nebo jl ulehlost se hodnot u sypkch zemin to

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: orniny (intenzivněji metamorfované - dochází nejen k drcení, ale i ke krystalizaci metamorfních minerálů) zóny v mocnostech od několika decimetru až po několik metrů. 6.2 Struktury metamorfovaných hornin Stavba metamorfovaných hornin se utváří převážně v pevném stavu drcením původních či růstem novotvořených minerálu v průběhu metamorfózy. Tím, že je pro stavebního inženýra ve většině případů potřebný pouze makroskopický popis horniny, lze pojem stavba ztotožnit s pojmem struktura. Většina metamorfovaných hornin se vyznačuje plošně paralelní strukturou, kterou podmiňuje prostorové uspořádání šupinkovitých, tabulkovitých nebo sloupečkovitých minerálů do přibližně paralelních ploch (obr. 13). Plošně paralelní strukturu lze označit také termíny foliace či břidličnatost. U nikterých hornin je velmi zřetelná (napo. fylit, rula), u jiných může být nevýrazná s přechodem do struktury všesměrné (nikteré mram...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online