01 základy petrologie

Vpenec nebo kemenec nen mon jejich celkov chemizmus

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Na2O. Horniny se v inženýrské terminologii označují jako základová půda pokud jsou v interakci se stavební konstrukcí a dělí se na zeminy, jestliže jsou nezpevněné, bez pevných strukturních vazeb, a na dobře zpevněné skalní horniny s pevnými krystalizačními nebo cementačními vazbami. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ se dá posuzovat z pohledu praktické aplikace jako: 1) HORNINOVÝ MATERIÁL, zahrnující: a) kamenivo pro stavební účely, které se dělí na kamenivo drcené (skalní horniny podrcené drtičem) a kamenivo těžené (vytěžené v přírodním stavu, např. písek nebo štěrk) b) stavební a dekorační kámen. 2) HORNINOVÝ MASÍV, což je horninové těleso v přírodním stavu, jehož celistvost je porušena diskontinuitami (plochy nespojitosti, např. plochy vrstevnatosti, břidličnatosti, pukliny, zlomové poruchy). Horniny se skládají z minerálů neboli nerostů, které mají jako homogenní látky jednoznačné chemické složení, na rozdíl od heterogenn...
View Full Document

This note was uploaded on 07/01/2013 for the course GEOLOGY BF01 taught by Professor Posíšil during the Spring '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online