{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vocabulary List #3

Vocabulary List #3 - 1 acerbus-a-um 2 ager agr M 3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. acerbus, -a, -um 2. ager, agrī, M. 3. audiō, -īre, -īvī, -ītus 4. bellum, -ī, N. 5. bonus, -a, -um 6. caecus, -ī, M. 7. campus, -ī, M. 8. clārus, -a, -um 9. dexter, dextra, dextrum 10. dextra, dextrae, F. 11. ad dextram 12. dīligentia, -ae, F. 13. dōnum, ī, N. 14. gerō, -ere, gessī, gestus 15. gladius, -ī, M. 16. laetus, -a, -um 17. līber, lībera, līberum 18. magnus, -a, -um 19. malus, -a, -um 20. Marcus, -ī, M. 21. miser, misera, miserum 22. multas, -a, -um 23. nātus, -ī, M. 24. nē ( conj. ) 25. oculus, -ī, M. 26. ōrō, -āre, -āvī, -ātus 27. petō, -ere, petīvī, petītus 28. portō, -āre, -āvī, -ātus 29. puer, puerī, M. 30. pūgnō, -āre, -āvī, -ātus 31. pulcher, pulchra, pulchrum 32. Rōmānus, -a, -um 33. saxum, -ī, N. 34. scrībō, -ere, scīpsī, scrīptus 35. servus, -ī, M. 36. spectō, -āre, -āvī, -ātus 37. ut ( conj. ) 38. validus, -a, -um 39. vēlum, -ī, N. 40. vēla dare 41. venia, -ae, F. 42. ventus, -ī, M. 43. verbum, -ī, N. 44. vir, virī, M. 1. bitter, harsh 2. field 3. hear, listen (to) 4. war 5. good 6.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}