{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vocabulary List #6

Vocabulary List #6 - 1 animal-lis-ium N 2 Athnae-rum F(pl 3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. animal, -ālis, -ium, N. 2. Athēnae, -ārum, F. ( pl. ) 3. atque or ac ( conj. ) 4. aurōra, -ae, F. 5. careō, -ēre, -uī, -itus 6. corpus, corporis, N. 7. dīcō, -ere, dīxī, dictus 8. diū ( adv. ) 9. domus, -ī, F. 10. exemplar, -āris, -ium, N. 11. exemplum, -ī, N. 12. frāter, frātris, M. 13. homō, hominis, M. 14. ignis, ignis, -ium, M. ( abl. sing. igne or ignī) 15. Italia, -ae, F. 16. Iūnō, Iūnōnis, F. 17. Iuppiter, Iovis, M. 18. līberō, -āre, -āvī, -ātus 19. lūmen, lūminis, N. 20. mare, maris, -ium, N. 21. māter, mātris, F. 22. mēns, mentis, -ium, F. 23. mīles, mīlitis, M. 24. moenia, moenium, N. ( pl. ) 25. mōns, montis, -ium, M. 26. nōn sōlum…sed etiam 27. nox, noctis, -ium, F. 28. oppūgnō, -āre, -āvī, -ātus 29. pater, patris, M. 30. regō, ere, rēxī, rēctus 31. rēx, rēgis, M. 32. Rōma, -ae, F. 33. rūmor, -ōris, M. 34. rūs, rūris, N. 35. sānus, -a, -um 36. sciō, -īre, -īvī, -ītus 37. servitūs, servitūtis, F. 38. sīdus, sīderis, N. 39. soror, -ōris, F. 40. spargō, -ere, sparsī, sparsus
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online