gaeilge hw - Emily Traynor Obair bhaile 1 Déan iarracht...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Emily Traynor Obair bhaile 1/25/2007 2/5/2007 1. Déan iarracht iad a haistriú 1. Inniu an Satharn, an ochtú lá de mhí Éanaír. 2. Tá sé fuar agus fliuch. Bhí sé ag cur sneachta aréir. 3. Tá mé an-sona inniu. 4. Seachtain ó shin bhí sé an fuacht agam ach tá mé fearr anois. 5. Tá sé an chathaoir an talamh air. 6. Imrionn mé cispheil ar fhoireann. 7. Go minic chuaigh mé go dtí an phictiurlann le cairde. 8. Níl aon tintéan mar do thintéan féin. 9. Anois is arís is maith liom ag snamh. 2. Scíobh scéal faoin gclann thíos Bhí Mamaí torrthach naoi mí. Amhain lá thug Mamaí breith. I gconaí oibrigh Daidí gachlá. Tá sé ag obair nuair thug Mamaí breith, ach fuair sé go dtí an t-ospideal in am. Bhí an leanbh buachaill. Tá siad mac eile. Séan is ainm dó. Is breá leis ag imirt cispheil. Tá sé an captaen de an fhoireann cispheil. Niamh is ainm a n-iníon. Is maith leí ag damhsa le cairde gach Satharn. Tá Séan agus Niamh an-sona mar tá siad deartháir nua acu. 3. Déan cómhra idir tú féin agus duine eile a bhuail tú le don chéad uair.3....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

gaeilge hw - Emily Traynor Obair bhaile 1 Déan iarracht...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online