gaeilge hw - Emily Traynor Obair bhaile 1/25/2007 2/5/2007...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Emily Traynor Obair bhaile 1/25/2007 2/5/2007 1. Dan iarracht iad a haistri 1. Inniu an Satharn, an ocht l de mh anar. 2. T s fuar agus fliuch. Bh s ag cur sneachta arir. 3. T m an-sona inniu. 4. Seachtain shin bh s an fuacht agam ach t m fearr anois. 5. T s an chathaoir an talamh air. 6. Imrionn m cispheil ar fhoireann. 7. Go minic chuaigh m go dt an phictiurlann le cairde. 8. Nl aon tintan mar do thintan fin. 9. Anois is ars is maith liom ag snamh. 2. Scobh scal faoin gclann thos Bh Mama torrthach naoi m. Amhain l thug Mama breith. I gcona oibrigh Daid gachl. T s ag obair nuair thug Mama breith, ach fuair s go dt an t-ospideal in am. Bh an leanbh buachaill. T siad mac eile. San is ainm d. Is bre leis ag imirt cispheil. T s an captaen de an fhoireann cispheil. Niamh is ainm a n-inon. Is maith le ag damhsa le cairde gach Satharn. T San agus Niamh an-sona mar t siad dearthir nua acu. 3. Dan cmhra idir t fin agus duine eile a bhuail t le don chad uair.3....
View Full Document

Page1 / 2

gaeilge hw - Emily Traynor Obair bhaile 1/25/2007 2/5/2007...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online