Uge opgave om Novo Nordisk.docx - Lærke Iversen...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Lærke IversenVirksomhedsøkonomiNovo NordiskUge opgave om Novo Nordisk”Novo Nordisker en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end90 år har stået for innovation og lederskab indenfordiabetesbehandling.Novo Nordiskønsker at skabe forandring for atbekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme.Novo Nordiskeren stor virksomhed med kontorer i 77 lande ogmere end 40.000medarbejdere, hvoraf de ca. 18.000 er i Danmark. Virksomheden omsætterfor over 111 milliarder kroner om året, så det er vigtigt at der er fuldstændigstyr på økonomien.”(Opgaven)-Som tilføjelse, så er Novo Nordisk en produktionsvirksomhed.Nemlig fordi de producere og sælger videre.1.Redegør for ejer former og identificer Novo Nordisk ejer form.-Her skelner du mellem de private og de offentlige virksomheder. De offentligevirksomheder, f.eks. sygehuse, børnehaver og skoler, er for det meste servicevirksomheder.Deres formål er nemlig at dække vigtige behov i det offentlige. De virksomheder bliverbetalt af skatterne. Så er der private virksomheder, de skal skabe overskud tilvirksomhedens ejer eller ejere. En virksomhed kan være organiseret på mange forskelligemåder, her snakker vi om virksomheden ejer form.-Der er 4 forskellige ejer former – Nemlig Enkeltmands virksomhed, Interessentskab I/S,Anpartsselskab ApS og Aktieselskab A/S.
Lærke IversenVirksomhedsøkonomiNovo NordiskEnkeltmands virksomhed – Disse virksomheder ejes kun af en person, og du ser demgerne inden for detail og håndværk, her efter ejeren personligt for den gældvirksomheden har. Formegentlig små virksomheder.Interessentskab I/S – Her er der to eller flere som ejer virksomheden. I dennevirksomhed hæfter de personligt eller solidarisk for den gæld som virksomheden har.Anpartsselskab ApS – De regler der er for et anpartsselskab, er næsten de somme somer for et aktieselskab. Anpartshaverne hæfter begrænset for virksomhedens gæld,minimumskapitalen ligger på 40.000 kr. De penge kan både ligges i kontanter ellerværdier. Når du er et ApS virksomhed, så skal du føre regnskab og du skal ogsåindberette årsrapport digitalt. Der skal også være en direktion som er af både bestyrelseog tilsynsråd.-i denne forbindelse når vi snakker om Novo Nordisk, er de et aktieselskab.”I et aktieselskab hæfter aktionærerne begrænset for virksomhedens gæld.”Skulle det ske,at virksomheden går konkurs eller på andre måder kommer i økonomisk krise, hæfterejeren kun for de 400.000 der er lagt i egenkapital. – altså, ejeren vil ikke hæfte personligt.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags
stor virksomhed

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture