Course Hero Logo

Prosjektledelse oppgave 1.docx - PROSJEKTEKSEMPEL 6 –...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

PROSJEKTEKSEMPEL 6 – MeierispannkastingNM i Meierispannkasting skal arrangeres i Halden neste sommer, dette ernettopp vedtatt i Idrettsforbundet etter harde diskusjoner. Jubelen står høyt iHalden, byen ser fram til å høste mye oppmerksomhet gjennom detteprestisjetunge arrangementet.Det er ventet i alt om lag 300 utøvere, 30.000 tilskuere og 100 pressefolk tilområdet i de tre hektiske dagene som arrangementet går.Arrangementet har tildelt støttemidler fra Kulturdepartementet (broren tilkulturministeren er regjerende norgesmester), men må likevel også skaffe tilsammen 4 millioner lokalt for arrangementet.I forberedelsene inngår også opparbeidelse/klargjøring av forskjellige banerfor kasteøvelsene, etter fastsatte internasjonale mål og standarder.a.Redegjør for hvorfor dette er et prosjekt og i hvilken grad du vil defineredette som et PSO-prosjekt i henhold til Andersen/Grude/Haug.-Flere definisjoner i pensumboken på hva ett prosjekt faktisk er. Det erogså ulike kjennetegn på prosjekter.-Felles for definisjonene: prosjekt skal ha entydig målsetting, en lavfrekvens, samt en bestemt start – og sluttdato.-Prosjekter er en engangsoppgave med begrenset ressursbruk.-Kjennetegnene finner vi igjen i jerntriangelet: cost, scope og time skalbalanseres. Her skal også prioriteringer fastsettes.-Prosjekter skal være tverrfaglige og de skal skape verdi.-Det er flere grunner til at dette temaet kan defineres som prosjekt.-Prosjektet har entydig målsetting – målet er å arrangerenorgesmesterskap i meieripannkasting.-Begrenset ressurstilgang, prosjektet er avhengig å hente inn 4 millionereksternt, dette i tillegg til støtte fra kulturdepartementet. Dette oppfyllercostkravet.-Begrensning på plass og areal, det dimensjoneres for 30.000 tilskuereog 300 deltagere– scope.-Da vi ikke har all informasjon – antar dette prosjektet bli gjennomført forførste gang i Haldenkravet om lav frekvens/engangsoppdragoppfylles.-Mesterskapet har en bestemt start og sluttdato, da det skal arrangeresover 3 dager. Her oppfylles kravet omtime.-Prosjektet må skje i sommermånedene.-For å realisere prosjekt – avhengig av stor tverrfaglighet. F.eks.,logistikk, sikkerhet, økonomi og markedsføring. Det er flere gruppersom skal bidra i prosjektet.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture