Bestuurders sowel as leiers moet hulle spanne toerus

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ate deur ander te bereik. Sterk spanne versterk bestuurders en maak uiteindelik die organisasie as geheel sterker. Die teendeel is egter ook waar – oneffektiewe spanne kan potensieel suksesvolle organisasies drasties verswak. Alhoewel daar baie uiteenlopende sienings van spanne en spanwerk is, bly die algemene entoesiasme rakende dít wat effektiewe spanne kan vermag, baie sterk. Werkspanne in Suid-Afrika is besig om ‘n winsgewende besigheid te word. Reeds gedurende die negentiger jare het niks minder nie as 82% van maatskappye met meer as 100 werknemers aangedui dat hulle van spanstrukture gebruik maak (Gordon, 2002). Gedurende dieselfde tydperk het soveel as 68% van die Fortune 100 maatskappye van self-besturende spanne gebruik gemaak (Lawler, Mohrman & Ledford, 1995). Die twee hoofbeweegredes vir hierdie studie was om my eie natuurlike drang te bevredig om spanne in die praktyk te probeer verstaan en om spanwerk, en wat werknemers verwag van spanwerk in 21ste eeuse organisasies, na te vors. Die studie het gepoog om die uitdagings waarmee spanne viii gekonfronteer word te ondersoek, te beskryf en in konteks te verstaan. ‘n Kwalitatiewe navorsingsaanslag was die beste manier om die navorsingsvrae te beantwoord – en wel vanuit die konteks van die veelvuldige vlakke van organisasiegedrag (die individu, groepe en organisatoriese vlak). ‘n Totaal van 20 in-diepte, semi-gestruktureerde onderhoude is gedoen, asook vier fokusgroeponderhoude met 38 vrywillige deelnemers. Die transkripsies is toe deeglik ontleed en vergelyk ten einde gedeelde temas insake spanervaringe en verwagtings asook verskille en ooreenkomste uit te wys. Vier temas asook verskeie sub-temas het uit die navorsing na vore gekom. Tema 1 was die verwagtings van spanwerk op individuele vlak, en toon die individu se behoefte om deel te wees van die organisasie en om hierdie ervaring te geniet. Tema 2 beskryf spanverwagtings in terme van spanwerk. Spanne verlang duidelike doelwitte asook om beloon te word as hulle hierdie doelwitte bereik. Spanvaardighede was ook belangrik. Tema 3 verwys na die verwagtings wat leiers en ondernemings van spanwerk koester. Dit blyk dat organisasies soms spanwerk implementeer sonder om spanne van die nodige ondersteuning te voorsien. Tema 4 verwys na die grootste spanuitdagings wat 21ste eeuse Suid-Afrikaanse organisasies toenemend sal moet aandurf. Virtuele spanwerk asook die voortdurende verlies van identiteit is voorbeelde van sulke uitdagings. Die temas en sub-temas word in detail in Hoofstuk 4 bespreek. Op grond van die bevindings word verskeie aanbevelings gemaak, grootliks gebaseer op die gedeelde ervarings en unieke terugvoer van hierdie 38 individue vanuit alle organisasievlakke. Verskeie “span-paradokse”, soos ek hulle noem, is ook aangetoon en die relevansie van hierdie paradokse vir ‘n beter begrip van spanne is verduidelik. Die bevindings bevraagteken ook sommige veronderstellings rakende spanwerk, en vorm die basis vir moontlike...
View Full Document

This note was uploaded on 06/24/2013 for the course EMPA 606 taught by Professor Kuldi during the Summer '13 term at King Abdulaziz University.

Ask a homework question - tutors are online