{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫8‬ ‫2( מה התוכנית האופטימאלית לחברה? )מסומן למעלה( איזה סוגים באמת‬ ‫רווחיים לחברה? רק ‪ 1S‬ו- ‪ .4S‬מן היתר מיצרים את המינימום האפשרי. מה-‬ ‫‪ DUAL PRICE‬של שורות 6 ו- 7 רואים שלו היו מוותרים על הדרישה‬ ‫למכור 002 יחידות של ‪ (2S (3S‬היו מרוויחים עוד 5.3 )52.3( ₪.‬ ‫3( במידה וניתן לשלם שעות נוספות לפועלים להגדיל את התפוקה של סוגי‬ ‫הסושי, באלו סוגים כדאי לארגן יצור של יחידות נוספות, באיזה מחיר‬ ‫ובאיזו כמות? תן תשובה המתבסס על הפתרון מחלק א. ראה ‪ SLACK‬ו-‬ ‫‪ DUAL PRICE‬של שורות 3 ו- 4. מיצרים 9577 יחידות של סושי א' ולכן‬ ‫ה- ‪ SLACK‬של שורה 3 הוא 1424. אם יש ‪ ,SLACK‬ה- ‪ DUAL PRICE‬הוא‬ ‫0. משתמשים בכל 00001 קבולת ליצור יחידות של סושי ב' , ה ‪SLACK‬‬ ‫0 = וה- 57.1 = ‪ .₪ DUAL PRICE‬לכן כדאי לחברה ליצר עוד יחידה אחת‬ ‫של סושי ב' עם זה עולה פחות מ 57.1 ₪. מה- ‪ RANGE‬אנו רואים‬ ‫שמחיר זה תקף לעוד 0017 יחידות.‬ ‫4( לו יכלה החברה לייצר יותר מ 0051 תבניות לשבוע, האם כדאי לחברה‬ ‫לעשות זאת? כמה תרוויח על כל תבנית נוספת בשוליים? עד איזו כמות‬ ‫החברה אכן מייצרת 0051 תבניות.‬ ‫תרוויח החברה רווח כזה?‬ ‫בשורה 2 ה- 0 = ‪ , SLACK‬וה- 57.42 = ‪ ₪ DUAL PRICE‬לתבנית. מה-‬ ‫‪ RANGE‬של שורה 2 רואים שה- 334 = ‪ALLOWABLE INCREASE‬‬ ‫תבניות דהיינו הרווח בשוליים לתבנית נוספת )57.42 ₪ לתבנית( תקף‬ ‫לעוד 334 תבניות.‬ ‫5( בכמה צריך להעלות את מחיר המכירה של סוג 3‪ S‬לפני שהחברה תרצה‬ ‫ליצר יותר מהמינימום 002? ראה חלק ב' והיפוכו. על כך תבנית ‪3S‬‬ ‫מפסידים 52.3 ₪ ולכן המחיר חייב לעלות בכמות זו לפחות.‬ ‫שאלה 3:‬ ‫חברת מלט מייצרת שלושה מוצרים: מילוי סדקים, מלט תעשייתי ומלט ביתי.‬ ‫המוצרים מיוצרים מחול, מלט גולמי וחצץ )משובח כמובן!(‬ ‫נתוני הייצור נתונים בטבלה:‬ ‫מילוי סדקים‬ ‫חול‬ ‫מלט גולמי‬ ‫חצץ‬ ‫מכיר מחירה‬ ‫ש"ח לקילו‬ ‫%01‬ ‫%07‬ ‫%02‬ ‫6‬ ‫מלט‬ ‫תעשייתי‬ ‫%01‬ ‫%03‬ ‫%06‬ ‫5.6‬ ‫מלט ביתי‬ ‫%02‬ ‫%04‬ ‫%04‬ ‫2.7‬ ‫מלאי לחודש‬ ‫הב...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}