{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

B1n b2 n 0 a1 a2 0 a1 a2 n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , ϕ1 = ϕ 2 , −ε1 ∂∂ϕn + ε 2 ∂∂ϕn = σ , ∂∂ϕτ = ∂∂ϕτ ,... ε 1 1 2 1 © TS. Lương H u Tu n 1 2 2 2 1 2 ϕ , ρ , ε , λ , C0 ,... truïc mang ñieän : 1 1 A, J , µ , I , L ,... truïc mang doøng : ª ví duï : ϕ = 2λ ln C °truïc mang ñieän λ : πε r µ truïc mang doøng I : A = 2πI ln C r ϕ = 2λ ln r °2 truïc mang ñieän ±λ : πε r µI 2 truïc mang doøng ± I : A = 2π ln rr ε −ε ε °AÛnh ñieän λ1 = ε +ε λ , λ2 = ε 2+ε λ 0 − + − + 1 1 I1 = 2 2 µ 2 − µ1 µ1 + µ 2 2 1 I , I2 = 2 2 µ1 µ1 + µ 2 I 27 © TS. Lương H u Tu n Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang doøng 5. Hoã caûm 5.1. Ñònh nghóa 5.2. Ví duï 28 14 © TS. Lương H u Tu n 5.1. Ñònh nghóa ª Qui öôùc : Φ ij voøng i doøng j ª Bieåu thöùc : Φ1 = Φ11 + Φ12 = L11 I1 + L12 I 2 ≡ L1 I1 + MI 2 Φ 2 = Φ 21 + Φ 22 = L21 I1 + L22 I 2 ≡ MI1 + L2 I 2 Lij = Φ ij I j (i ≠ j ) ... ª Hoå caûm : ª Ñieän caûm : Li = Lii = Φ ii I i ... 29 5.2. Ví du (1)ï ª Ñieän caûm rieâng L0 cuûa 2 truïc mang doøng ±I : © TS. Lương H u Tu n d a L0 = Φ 0 I Φ0 = ∫ Adl = ... = A+ − A− MNPQ µ A+ 2πI ln d a − µI a A 2π ln d µI Φ 0 = π ln d a µ L0 = π ln d a 30 15 5.2. Ví du (2)ï © TS. Lương H u Tu n ª Hoã caûm rieâng cuûa 2 heä truïc mang doøng song song : A = Aiz ⇒ M 0 = Φ12 = ∫ C1 + 2 Φ12 I 2 .∆ z + 2 , ∆z = 1 A2 dl = A − A2− I A = µ π2 ln d12 ' 2 d12 − µ I 2 d1' 2 ' A2 = 2π ln d1' 2 I ' Φ12 = µ π2 ln d12 dd1'1'22' ⇒ M 0 = 2 d12 µ 2π ' ln d12 dd1'1'22' d12 31 OÂn taäp © TS. Lương H u Tu n J = 0 : ϕm J : B = rotA, divA = 0, ∆A = − µ J µ JdV A= ∫ 4π V r (ñoàng nhaát) Φm = ∫ BdS = ∫ Adl S C µ JdV × r (ñoàng nhaát) B= ∫ 4π V r3 1 Truïc mang doøng : ϕ , λ , ε , ρ ,... ↔ A, I , µ , J ,... Ñieän caûm : Lij = Φ ij I j (i: voøng, j: doøng) 32 16 © TS. Lương H u Tu n Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang ñieän 5. Hoã caûm 6. Naêng löôïng tröôøng töø 6.1. tính theo vectô caûm öùng töø & vectô cñoä TT Wm = ∫ 1 2V ∞ BHdV = ∫ 1 2V ∞ µ H 2 dV (J ) 6.2. tính theo theá vectô & vectô mñoä doøng ñieän 6.3. NLTT cuûa heä doøng ñieän daây 33 © TS. Lương H u Tu n 6.2. tính theo theá vectô & vectô mñoä doøng ñieän Giaû söû khoâng coù doøng ñieän maët 1 Wm = ∫ B.H .dV 2 V∞ 1 1 ... Wm = ∫ A × H .dS + ∫ A.JdV 2 S∞ 2 V∞ ... ( Divergence & I ) ∫ A × H .dS = 0 S∞ Wm = 1 ∫ A.JdV 2 VJ (J ) Nhaän xeùt 34 17 6.3. NLTT cuûa heä doøng ñieän daây ª heä n doøng ñieän daây : I1, …, In, Φ1, ..., Φn © TS. Lương H u Tu n Wm = 1 1n 1n A.JdV = ∑ ∫ A.J...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}