Phan cach phang 1 2 q1 1 2 q q2 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TS. Lương H u Tu n Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 3.1. Khaùi nieäm 3.2. Khaûo saùt TTd baèng theá vectô 3.3. Phöông trình & ÑKB ñoái vôùi theá vectô 3.4. Töø thoâng tính theo theá vectô 3.5. Ñònh luaät Biot-Savart 19 3.1. Khaùi nieäm ª TT döøng laø TT cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi : rotH = J © TS. Lương H u Tu n J ≠ 0 : xoaùy J = 0 : H = − gradϕ m ∆ϕ m = 0 ϕ1m = ϕ 2 m 1 µ1 ∂ϕnm − µ 2 ∂ ∂ϕ1 m ∂τ − ∂ϕ 2 m ∂τ ∂ϕ 2 m ∂n =0 E = − gradϕ =0 ∆ϕ = 0 ϕ1 = ϕ 2 ε1 ∂∂ϕn1 − ε 2 ∂ϕ1 ∂τ − ∂ϕ 2 ∂τ ∂ϕ 2 ∂n =0 =0 ª töông töï giöõa TTd cuûa mieàn khoâng doøng & TÑt cuûa mieàn khoâng ñieän tích töï do TÑ tónh : E , ϕ , ε , D,... TT döøng : H , ϕ m , µ , B,... 20 10 3.2. Khaûo saùt TT döøng baèng theá vectô ª Töø © TS. Lương H u Tu n divB = 0 ( IV ) div(rotA) = 0 ( gtvt ) Ta coù theå ñònh nghóa : B = rotA ª Theá vectô coù tính ña trò ª ñieàu kieän phuï ñeå ñôn giaûn hoùa phöông trình 21 3.3. Phöông trình & ÑKB ñoái vôùi theá vectô ª Thieát laäp phöông trình (µ = const) : J = rotH © TS. Lương H u Tu n ... ∆A = − µ J (I ) (ptrình Poisson) ª Nghieäm cuûa phöông trình ... A = 4µπ ∫V J dV r ª Yeáu toá doøng JdV Doøng ñieän daây JdV = JSdl = Idl A= µ 4π ⇒ dA = ∫ µI 4π I Cr dl dl ª Ñieàu kieän bieân : divA = 0 ⇒ A1n − A2 n = 0 22 11 3.4. Töø thoâng tính theo theá vectô Φ m = ∫ BdS = ∫ rotAdS © TS. Lương H u Tu n S Φm = S ∫ Adl (Stokes) C 23 Biot3.5. Ñònh luaät Biot-Savart Idl µ dl )= I ∫ rot ( ) (hvtt ) r 4π C r C dl 1 1 r rot ( ) = rot ( dl ) + grad ( ) × dl = − 3 × dl r r r r © TS. Lương H u Tu n B = rotA = rot ( B= µ 4π ∫ µ I dl × r ∫ 4π C r 3 24 12 Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm © TS. Lương H u Tu n 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang doøng 4.1. Phöông trình & ñieàu kieän bieân 4.2. Söï töông töï giöõa TTd & TÑt 25 4.1. Phöông trình & ñieàu kieän bieân ª Phöông trình : truïc mang doøng song song vôùi truïc z J = J ( x, y )iz ⇒ A = A( x, y )iz © TS. Lương H u Tu n ∆A = − µ J ⇒ ∆A = − µ J µ ª Nghieäm : A = 4πI ∫L dl r ª Ñieàu kieän bieân : ix iz n τ iz ∂ ∂y ∂ ∂z ∂ ∂n ∂ ∂τ ∂ ∂z 0 B = rotA = iy ∂ ∂x 0 A 0 0 − ∂A2 ∂τ 1 ∂A1 µ1 ∂n − =0 + µ12 B = ∂A ∂τ ⇒ n Bt = −∂A ∂n A ( B vaät lyù) ( B1n − B2 n = 0) A1 − A2 = 0 ∂A1 ∂τ = ∂A2 ∂n = Js ( H1t − H 2t = J s ) 26 13 4.2. Söï töông töï giöõa TT döøng & TÑ tónh ª töông töï : TTd : ∆A = − µ J , A1 = A2 , − µ1 ∂∂A + µ1 ∂∂An = J s , ∂∂A = ∂∂Aτ ,... n τ TÑt : ∆ϕ = − ρ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online