Vect vect mo dong ien gia s khong co

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dV = ∑ ∫ AI k dl ∫ 2 VJ 2 k =1 Vk 2 k =1 Ck Wm = 1n ∑ Ik Φk 2 k =1 (J ) ª n = 1 : Wm = 1 I Φ = 1 LI 2 2 2 ... L = Φ I = 2Wm I 2 ... Ltr = 2Wmtr I 2 , Lng = 2Wmng I 2 ª n = 2 : Wm = 1 I1Φ1 + 1 I 2Φ 2 = 1 I1 ( L1 I1 + MI 2 ) + 1 I 2 ( MI1 + L2 I 2 ) 2 2 2 2 2 Wm = 1 L1 I12 + 1 L2 I 2 + MI1 I 2 2 2 35 © TS. Lương H u Tu n Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang ñieän 5. Hoã caûm 6. Naêng löôïng tröôøng töø 7. Löïc töø 7.1. Löïc Lorentz 7.2. tính theo bieåu thöùc naêng löôïng 36 18 7.1. Löïc Lorentz © TS. Lương H u Tu n ª ñieän tích ñieåm : F = q.v × B ª yeáu toá doøng ñieän daây: dF = Idl × B F = ∫ Idl × B 37 7.2. tính theo bieåu thöùc naêng löôïng (1) ª Heä n doøng ñieän daây : I1, …, In, Φ1, ..., Φn © TS. Lương H u Tu n ª Phöông phaùp dòch chuyeån aûo n Coâng do nguoàn ‘thöïc söï’ cung caáp dAng: ... dAng = ∑ I k d Φ k k =1 Ñluaät btoaøn & ch.hoùa nlöôïng n ∑ I dΦ k k = FdX + dWm … dAng = dAcô + dWm (pt caân baèng ñoäng) k =1 F : löïc suy roäng X : toïa ñoä suy roäng (löïc, momen, aùp suaát, …) (cdaøi, goùc, theå tích, …) 38 19 7.2. tính theo bieåu thöùc naêng löôïng (2) n ∑ I dΦ k k = FdX + dWm k =1 © TS. Lương H u Tu n ª Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät : ° Quaù trình ñaúng doøng ... FdX = dWm = 1 dAng (ptcbñ) 2 W F = ( ∂∂Xm ) I = const Nhaän xeùt : ° Quaù trình ñaúng töø thoâng ... FdX = −dWm (ptcbñ) W F = −( ∂∂Xm )Φ= const Nhaän xeùt : ° Nhaän xeùt chung 39 © TS. Lương H u Tu n 7.2. tính theo bieåu thöùc naêng löôïng (3) Cho bieát tröôøng töø khoâng ñoåi vaø chæ toàn taïi beân trong cdaây Quaù trình ñaúng doøng : 2 Wm = 1 µ 0 H a S (la − l ) + 1 µ 0 ( H a + H b ) 2 Sl + 1 µ0 H b2 S (lb − l ) 2 2 2 F= dWm dl = µ0 H a H b S 40 20 © TS. Lương H u Tu n Chöông 3 : Tröôøng ñieän töø döøng 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang ñieän 5. Hoã caûm 6. Naêng löôïng tröôøng töø 7. Löïc töø 8. Moät soá ví duï 8.1. Phöông phaùp xeáp choàng 8.2. Phöông phaùp duøng ñònh luaät Ampeøre 41 © TS. Lương H u Tu n 8.1. Phöông phaùp xeáp choàng B ( P) ? Do ñoái xöùng : B = B ( z )iz B= µI 4π ∫ C dl × R R3 ⇒B= µI ∫ dB.cos α = 4π ∫ C B= µ Ia 2 2 ( z 2 + a 2 )3 C iz Rdl µI 2 .cos α = .a 3 R 2 R3 (T ) ª caùch khaùc : dl = dl.iΦ , R = − air + ziz 42 21 © TS. Lương H u Tu n 8.2. Phöông phaùp duøng ñònh luaät Ampeøre (1) r ª ñoái xöùng truï : H = H (r )iφ H || dl H = const ∫ Hd l = I * C ⇒ H .2πr = I * 43 © TS. Lương H u Tu n 8.2. Phöông phaùp duøng ñònh luaät Ampeøre (2) Choïn htñ T nhö hình veõ, do ñx : H = H (r )iφ AÙp duïng ñl Ampeøre. mieàn 1 (r > a) : H1.2π r = I H1 = I 2π r iφ I .π r 2 2 πa Ir H2 = iφ 2π a 2 mieàn 2 (r < a) : H 2 .2π r = 44 22 © TS. Lương H u Tu n Toùm taét chöông 3 1. Khaùi nieäm 2. Tröôøng ñieän döøng 3. Tröôøng töø döøng 4. Tröôøng töø döøng cuûa truïc mang doøng 5. Hoã caûm 6. Naêng löôïng tröôøng töø 7. Löïc töø 8. Moät soá ví duï 45 23...
View Full Document

This note was uploaded on 09/19/2013 for the course EDUC 2001 taught by Professor Tanhung during the Winter '11 term at Campbell University .

Ask a homework question - tutors are online