V tnh nh hng do bien o sin bc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c xaï cöïc ñaïi khi θ=90o vaø cöïc tieåu khi θ=0o,180o 8 4 ° Coâng suaát böùc xaï Vectô Poynting : P = E × H = Pr ir Pr = Z c H 2 ≥ 0 © TS. Lương H u Tu n Nhaän xeùt : Böùc xaï luoân truyeàn töø ‘nguoàn’ ra mieàn bxaï Pr = Z c 2 l 2 I m sin 2 θ Pr = Z c cos 2 (ω t − ω r + ψ + 90o ) v 4 λ 2r 2 2 l 2 I m sin 2 θ 8λ 2 r 2 Coâng suaát böùc xaï : cs ñieän töø trung bình göûi qua 1 maët caàu taâm laø nguyeân toá anten (r >> λ) Pbx = ∫ P dS = ∫ Pr dS S S 2 ... Pbx = 1 π Z c I m (l λ ) 2 3 2 Pbx = 1 Rbx I m , Rbx = 2 π Z c (l λ ) 2 2 3 Nhaän xeùt : Pbx tæ leä nghòch vôùi λ2, ∼ f2: duøng cao taàn 9 © TS. Lương H u Tu n Chöông 5 : Böùc xaï ñieän töø 1. Khaùi nieäm 2. Nguyeân toá anten thaúng 3. Nguyeân toá anten voøng (töï ñoïc) 4. Tính ñònh höôùng Tính ñònh höôùng laø khaû naêng taäp trung böùc xaï vaøo 1 höôùng vaø yeáu ñi ôû nhöõng höôùng khaùc ª Cöôøng ñoä böùc xaï ª Cöôøng ñoä böùc xaï chuaån ª Ñoä ñònh höôùng 10 5 ª Cöôøng ñoä böùc xaï u © TS. Lương H u Tu n laø coâng suaát ñieän töø trung bình göûi treân 1 ñôn vò goùc ñaëc theo höôùng khaûo saùt dΩ = dS ( steradian) r2 u = Pr dS d Ω = Pr r 2 (W / sterad ) Ví duï : nguyeân toá anten thaúng l 2 I 2 sin 2 θ l 2 I 2 sin 2 θ Pr = Z c m 2 2 ⇒ u = Z c m 2 8λ r 8λ u = u(θ,φ) thöôøng ñoäc laäp vôùi r 11 ª Cöôøng ñoä böùc xa chuaån un © TS. Lương H u Tu n un = u umax Ví duï : nguyeân toá anten thaúng 2 l 2 I m sin 2 θ 8λ 2 2 l 2 Im ⇒ umax = Z c 8λ 2 ⇒ un = sin 2 θ u = Zc 12 6 ª Ñoä ñònh höôùng D D = un max untb © TS. Lương H u Tu n π 2π 0 0 D= 1 4π ∫∫ π 2π 0 ... untb = 0 un sin θ dθ dφ 4π un max ∫∫ un sin θ dθ dφ Ví duï : nguyeân toá anten thaúng coù un = sin2θ, unmax = 1 untb = 1 4π π 2π 0 0 ∫∫ sin 2 θ sin θ dθ dφ = ... = 2 3 D = un max untb = 1,5 Cöôøng ñoä böùc xaï cöïc ñaïi seõ gaáp 1,5 laàn cöôøng ñoä böùc xaï trung bình khi böùc xaï raõi ñeàu theo moïi höôùng 13 © TS. Lương H u Tu n Chöông 5 : Böùc xaï ñieän töø 1. Khaùi nieäm 2. Nguyeân toá anten thaúng 3. Nguyeân toá anten voøng 4. Tính ñònh höôùng 5. Nguyeân lyù töông hoã (töï ñoïc) 14 7...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online