EM-ch1-lecture-03

2 a 12 4 r 0 4 107 n h th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .m) or (Wb/m2) or tesla (T) vectơ mt thông lư ng t T ng quát: F m = qv × B F m × amax Wb 2 or (T ) qv → 0 qv m B = lim Vectơ cư ng trư ng t : (trong chân không) H = B / µ0 ( A / m ) Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 1.6. Các nh lu t cơ b n c a trư ng i n t 1.6.1. nh lu t b o toàn i n tích 1.6.2. nh lu t Gauss v 1.6.3. nh lu t Gauss v t 1.6.4. nh lu t Ampère 1.6.5. nh lu t c m ng i n t Faraday in Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 5 1.6.1. nh lu t b o toàn i n tích Phương trình d ng tích phân: ∫ S JdS=- dq dt Phương trình d ng vi phân: xét h liên t c ∫ S JdS= ∫ div JdV V ∂ ρV dq d = ∫ ρV dV = ∫ dV V ∂t dt dt V S thay ⇒ div J=- ∂ ρV ∂t i i n tích là ngu n sinh ra dòng i n Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 1.6.1. nh lu t b o toàn i n tích Quan h m t dòng i n v i trư ng i n: (mtr d n) nh lu t Ohm : J= σ E σ(S/m) or (1/Ωm): dn in Ví d : Silver: σ=6.1x107(S/m); Copper: σ=5.8x107(S/m); Sea water: σ=4(S/m) Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 6 1.6.2. nh lu t Gauss v in Phương trình d ng tích phân: ∫ S DdS=q Phương trình d ng vi phân: Xét môi trư ng liên t c, S không bi n thiên theo th i gian ∫ S DdS= ∫ div DdV V q = ∫ ρ V dV ⇒ div D= ρ V V D i n tích là ngu n sinh ra trư ng i n; trư ng i n b t ut i n tích dương và k t thúc i n tích âm + - Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 1.6.2. nh lu t Gauss v in Phân c c i n môi và quan h c a D v i E Vectơ phân c c i n: 1 N ∆V P= ∑ p k =Np (C / m 2 ) ∆ V k=1 E + + - Q d - -Q p = Qd (dipole) T ng i n tích phân c c bên trong m t kín S: QP = − ∫ PdS S Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 7 1.6.2. nh lu t Gauss v Áp d n g in nh lu t Gauss v ∫ q= QP + q = ∫ S S i n: DdS ⇒ ε 0 E dS D = ε0 E + P QP = − ∫ PdS S Môi trư ng ng nh t & tuy n tính: P = χ eε 0 E ⇒ D =εE ε0=1/(36πx109) (F/m): h ng s i n χe : c m i n c a môi trư ng εr=1+χe: th m i n tương i ε=εrε0: th m i n (F/m) Free space: εr=1 Air: εr=1.0006 Paper: εr=2.0-3.0 Wet earth εr=10 Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang Vi t – BMCS –of EEE – HCMUT-Semester 1/10-11 1.6.3. nh lu t Gauss v t Phương trình d ng tích phân: ∫ S BdS=0 Phương trình d ng vi phân: Xét môi trư ng liên t c, S không bi n thiên theo th i gian ∫ S BdS= ∫ div BdV V ⇒ div B=0 ư ng s c t khép kín ho c b t u và k t thúc t i vô cùng Tr n Quang Viet – Faculty Khoa i n – HBK Tp.HCM © Tran Quang V...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online