training products of expets by minimizing contrastive divergence

20

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖÒ Ò Ò Ö Ð ÖÒ Ò Ò ÓÐØÞÑ ÒÒ Ñ Ò ×º ÁÒ ÊÙÑ Ð Öظ º º Ò Å Ð ÐÐ Ò ¸ º ĺ¸ ØÓÖ׸ È Ö ÐÐ Ð ×ØÖ ÙØ ÈÖÓ ×× Ò ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ× Ò Ø Å ÖÓ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ó Ò Ø ÓÒº ÎÓÐÙÑ ½ ÓÙÒ Ø ÓÒ׸ ÅÁÌ ÈÖ ×× Ç³Ê ÐÐݸ ʺ º ´½ µ ÓÐÓ ÐÐÝ ÈÐ Ù× Ð ÖÖÓÖ¹ Ö Ú Ò Ä ÖÒ Ò Í× Ò ÄÓ Ð Ø Ú Ø ÓÒ «ÖÒ × Ì Ò Ö Ð Þ Ê Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº » Ø Æ ÙÖ Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ » ¸ ¹ ¿ º Ê ÚÓÛ¸ ź¸ Ï ÐÐ Ñ׸ º ú Áº Ò À ÒØÓÒ¸ º º ´½ µ Í× Ò Ò Ö Ø Ú ÅÓ Ð× ÓÖ À Ò ¹ ÛÖ ØØ Ò Ø Ê Ó Ò Ø ÓÒº Á ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ È ØØ ÖÒ Ò ÐÝ× × Ò Å Ò ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ½ ¸ ¾¹ ¼ º Ë Ùи ĺ ú¸  ÓÐ ¸ ̺ ² ÂÓÖ Ò¸ ź Áº ´½ µ Å Ò ¬ Ð Ø ÓÖÝ ÓÖ × ÑÓ Ð Ò ØÛÓÖ ×º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ê × Ö ¸ ½¹ º Ë ÙÒ ¸ Àº ˺ ´½ µ Ä ÖÒ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ØØÖ ØÓÖ× Ò Ö ÙÖÖ ÒØ Ò Øº Ú Ò × Ò Æ ÙÖ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò ËÝ×Ø Ñ× ½¼º ź Áº ÂÓÖ Ò¸ ź º à ÖÒ׸ Ò Ëº º ËÓÐÐ ´ ׺µ ÅÁÌ ÈÖ ×׸ Ñ Ö Å ×׺ ËÑÓÐ Ò× Ý¸ Ⱥ ´½ µ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ò ÝÒ Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ× ÓÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÖÑÓÒÝ Ø ÓÖݺ ÁÒ ÊÙÑ Ð Öظ º º Ò Å Ð ÐÐ Ò ¸ º ĺ¸ ØÓÖ׸ È Ö ÐÐ Ð ×ØÖ ÙØ ÈÖÓ ×× Ò ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ× Ò Ø Å ÖÓ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ó Ò Ø ÓÒº ÎÓÐÙÑ ½ ÓÙÒ Ø ÓÒ׸ ÅÁÌ ÈÖ ×× Ï Ò×ØÓÒ¸ Ⱥ Àº ´½ µ Ä ÖÒ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ð × Ö ÔØ ÓÒ× ÖÓÑ Ü ÑÔР׺ ÁÒ Ï Ò×ØÓÒ¸ Ⱥ Àº ´ ºµ Ì È×Ý ÓÐÓ Ý Ó ÓÑÔÙØ Ö Î × ÓÒ¸ Å Ö Û¹À ÐÐ ÓÓ ÓÑÔ Òݸ Æ Û ÓÖ º ½...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online