FIL-312-SIM-Maikling-Kuwento-at-Nobela.docx - UM TAGUM...

This preview shows page 1 - 4 out of 228 pages.

UM TAGUM COLLEGE Mabini St., Tagum City Tel. No. (084) 655-9591 UNIVERSITY OF MINDANAO Tagum College Department of Teacher Education Physically Distanced but Academically Engaged Self-Instructional Manual (SIM) for Self-Directed Learning (SDL) FIL 312 (MAIKLING KUWENTO AT NOBELANG FILIPINO) Course/Subject DR. RAMMEL T. BAYANI Name of Teacher THIS SIM/SDL MANUAL IS A DRAFT VERSION ONLY; NOT FOR REPRODUCTION AND DISTRIBUTION OUTSIDE OF ITS INTENDED USE. THIS IS INTENDED ONLY FOR THE USE OF THE STUDENTS WHO ARE OFFICIALLY ENROLLED IN THE COURSE/SUBJECT. EXPECT REVISIONS OF THE MANUAL. 1
UM TAGUM COLLEGE Mabini St., Tagum City Tel. No. (084) 655-9591 UNANG BAHAGI: MGA PATAKARAN PARA SA KATIYAKAN NG KALIDAD BALANGKAS NG KURSO FIL 312 – Maikling Kuwento at Nobelang Filipino Tagapangasiwa: Dr. Rammel T. Bayani Sulatroniko: [email protected] Paraan ng Konsultasyon: Online (LMS) o Tradisyonal na Paraan (tawag, text, sulatroniko) Selular na Telepono: 0926-157-7272 / 0908-245-1791 Telepono: (084) 216-1180 Petsa ng Pagpapatupad: Hunyo 2020 Paraan ng Pagtuturo: Online Blended Delivery Saklaw na Panahon: 54 oras Gawain para sa Mag-aaral: Self-Directed Learning Rekwisito: Wala Kredit: 3 Kahingian: Hindi bababa sa 95% ng pagdalo sa lahat ng online na sesyon Mga Patakarang Pangkurso Mga Erya na Dapat Isaaalang- alang Detalye Mga Oras ng Kontak Ang sariling pagtuturong manwal na ito ay dinisenyo para sa pinaghalong paraan ng online na pagtuturo tulad ng online na sesyon sa LMS at dalawang araw na aktuwal na pagkikita sa silid-aralan para sa rebyu at pinal na pagsusulit. Ang aktuwal na sesyon ay kinapapalooban ng pangwakas na pagtataya na kailangan para sa panlisensyadong pagsusulit para sa mga guro (LET). Paraan ng Pagpasa ng Gawaing Pampagtataya Ang mga gawaing pampagtataya ay ipapasa sa ikatlo, ikalima, ikapito at ikasiyam na linggo ng term. Ang papel-pagtataya ay maglalaman ng dahon ng pabalat na may pamagat ng gawain (kung ito ay pagganap), pangalan ng tagapangasiwa, petsa ng pagpasa at pangalan ng mag-aaral. Ang papel ay ipapasa sa tagapangasiwa gamit ang sulatroniko. Tiyaking ikaw ay nakabayad na ng iyong matrikula at iba pang babayarin bago ang pagpasa ng mga gawaing pampagtataya. Kinakailangang isaayos ng tagapangasiwa ang iskedyul 2
UM TAGUM COLLEGE Mabini St., Tagum City Tel. No. (084) 655-9591 kung aktwal ang pagtataya na isasagawa gamit ang Blackboard LMS. Dahil bahagi ng LET ang kursong ito, ang pagsusulit ay nasa uring maramihang pagpipilian na ibibigay sa aktuwal na sesyon na iiskedyul ng tagapangasiwa. Pagpasa para sa Turnitin (kung kailangan lamang) Upang matiyak ang katapatan at katunayan ng gawaing pampagtataya, kailangang dumaan ito sa Turnitin at di lalagpas sa similarity index na 30%. Kung lagpas sa kinakailangan bahagdan, maaari mong ulitin ang iyong papel o sumulat sa tagapangasiwa upang magpaliwanag. Maaari ka ring ipatawag para sa anumang hakbang disiplinaryo alinsunod sa Intellectual and Academic Honesty ng OPM ng pamantasan.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture