Stigsdotter Dissertation Landscape Health

J 1989 reviewed and commented the swedish edition of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e of exterior environment for Alzheimer's residents: Effective care and risk management. Health Care Forum 5 (2), pp. 23-29. Mårtelius, J. 1989. Reviewed and commented the Swedish edition of De Architectura libri decem (Ten books on architecture) by Vitruvius, Byggförlaget, Stockholm. Olofsson, L. & Thelander, V. B. 2002. Att få göra det man vill. Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård, Stockholm. Olsson, B. & Algulin, I. 1990. Litteraturens historia i världen. Norstedts Förlag, Stockholm. Ottosson, J. & Grahn, P. 1998. Utemiljöns betydelse för alder med stort vårdbehov. (Lic.) Stad & Land, Alnarp. Pate, R. 1995. Physical Activity and Public Health, in JAMA, 273, pp. 402-407. Perk , J. 1998. Äldre patienter har lika stor nytta av träning som yngre. Läkartidningen, 95, pp. 37783784. Prest, J. 1988. The garden of Eden. The botanic garden and the re-creation of paradise. Yale univ. press, New Haven. Qvarsell, R. & Torell, U. 2001. Humanistisk hälsoforskning, Ett växande forskningsfält. In Qvarsell, R & Torell, U (eds), Humanistisk hälsoforskning – en forskningsöversikt, Studentlitteratur, Lund, pp. 9-22. Rapp. B. 1999. Kultur i vården visavi vården som kultur. Stockholm: Stockholms Läns Museum. Regeringens proposition. 2002. Mål för folkhälsan, 2002/03:35. (Govt. Bill. Public Health Objectives) Regeringens skrivelse. 2003. En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. 2003/04:129. Regeringskansliet, Stockholm. Rådberg, J. & Friberg, A. 1996. Svenska stadstyper. Historik exempel klassificering. Forskningsrapport, TRITA-ARK-1996:13. Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm. Rådberg, J. & Johansson, R. 1997. Stadstyp och kvalitet. TRITA-ARK-Forskningspublikation 1997:4. Institutionen för Arkitektur och stadsbyggnad, Kungl Tekniska Högskola, Stockholm. SAS Statistics. 1996. Version 6 Release 6.09, SAS Institute Inc., Cary, North Carolina. SCB. 2000. Statistics Sweden, 2002. Localities 2000. Serie MI-Miljövård och naturresusrshushållning, MI 38 SM 0101. Socialdepartementet. 2002. En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. SOU 2002:5 januari 2002. (Ministry of Health and Social Affairs) SOU. 2000. Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Betänkande från Miljömålskommittén, SOU 2000:52. (Swedish Government Official Reports) Stigsdotter, U. A. 2005. Urban green spaces: Promoting health through city planning. Inspiring Global Environmental Standards and Ethical Practices. The National Association of Environmental Professionals’, NAEP, 30th Annual Conference. In press. Stigsdotter, U.A. 2000. Solbergaparken – en park för hälsa och välbefinnande. GrönaFakta/Utemiljö, 1/2000. Stigsdotter, A. U. 1999. Paradis på jorden, Kulturhistorisk exposé. Svensk Rehabilitering 3/99, pp. 32-33. Stigsdotter, A. U. 1998. Längtan efter Paradiset på jorden. En studie av människans paradislängtan så som de tog sig uttryck inom trädgårdskonsten unde...
View Full Document

This document was uploaded on 09/24/2013.

Ask a homework question - tutors are online