SAS简介

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: · , Xn)L«X 1, · · · , Xn¥1mŒ ê mod(x, y )L«x/y {ê sign(x)L«x ÎÒ¼ê sqrt(x)L«x Žâ²•Š SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 2. êƼê exp(x)L«ex log(x)L«x g,éê log 10(x)L«x ±10•. éê gamma(x)L«gamma¼êΓ(x) SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 3. n ¼êÚV-¼ê sin(x): u¼ê cos(x): {u¼ê tan(x): ƒ¼ê arsin(x): ‡ u¼ê arcos(x): ‡{u¼ê atan(x): ‡ ƒ¼ê sinh(x): V- u¼ê cosh(x): V-{u¼ê tanh(x): V- ƒ¼ê SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 4. ÚO¼ê þŠ mean(of X 1 − Xn): sum(of X 1 − Xn): ¦Ú std(of X 1 − Xn): IO var(of X 1 − Xn): • max(of X 1 − Xn): •ŒŠ min(of X 1 − Xn): •Š range(of X 1 − Xn): 4 SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 5. VÇ©Ù¼ê probnorm(x): P(X ≤ x), X ∼ N (0, 1) probbnml(p,n,m): P(X ≤ m), X ∼ B (n, p) probt(x,df,nc): P(X ≤ x), X ∼ t(df, nc) probchi(x,df,nc): P(X ≤ x), X ∼ χ2 (df, nc) probf(x,df1,df2,nc): P(X ≤ x), X ∼ F (df 1, df 2, nc) SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 6. © ê probit(p): IO ©Ù p-e© ê tinv(p,df,nc): t(df,nc) p-e© ê finv(p,df1,df2,nc): F(df1,df2,nc) p-e© ê cinv(p,df,nc): χ2 (df,nc) p-e© ê SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† 7. ‘Åê ranmÞ+©Ù¶¡+(seed): ranuni(seed): þ!©Ù‘Åê rannor(seed): IO ©Ù‘Åê ranexp(seed): IO•ê©Ù‘Åê ranbin(seed,n,p): seed ‘©ÙB(n,p)‘Åê Œ L«OŽÅ¥ ‘ÅêL¥ å© ˜. SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† XJc:\user\chengji.txt®²ïá, SN•: Zhao 65 84 72 78 Qian 85 90 86 76 Sun 78 65 60 88 Li 71 60 55 72 Zhou 89 87 90 85 Wu 73 80 79 82 @o·‚Œ±^infile·-òù‡txt©‡=•SASêâ¥p © ‡: SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† libname y’c:\user’; data y.chengji; infile ’c:\user\chengji.txt’; input name$ X1-X4; y=max(of X1-X4); z=mean(of X1-X4); run; proc print; run; SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† êâ C† ˜. rename: CþU¶ ‚ª: rename Cþ¶1=#Cþ¶1<· · · Cþ¶r=#Cþ¶r> . íCþ ‚ª: drop Cþ¶L ½ keep Cþ¶L n. E›êâ8 ‚ª: data #êâ8¶; set êâ8¶<À‘>; À‘•): drop=Cþ¶L keep=Cþ¶L firstobs=*ÿÒ obs=n (copy 1n‡*ÿ•Ž) SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† êâ C† ˜. rename: CþU¶ ‚ª: rename Cþ¶1=#Cþ¶1<· · · Cþ¶r=#Cþ¶r> . íCþ ‚ª: drop Cþ¶L ½ keep Cþ¶L n. E›êâ8 ‚ª: data #êâ8¶; set êâ8¶<À‘>; À‘•): drop=Cþ¶L keep=Cþ¶L firstobs=*ÿÒ obs=n (copy 1n‡*ÿ•Ž) SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† êâ C† ˜. rename: CþU¶ ‚ª: rename Cþ¶1=#Cþ¶1<· · · Cþ¶r=#Cþ¶r> . íCþ ‚ª: drop Cþ¶L ½ keep Cþ¶L n. E›êâ8 ‚ª: data #êâ8¶; set êâ8¶<À‘>; À‘•): drop=Cþ¶L keep=Cþ¶L firstobs=*ÿÒ obs=n (copy 1n‡*ÿ•Ž) SAS§SŠó{0 SASê⥆êâ8 dataÚ êâC† êâ C† o. ifŠéõU 1. f8 ‚ª: if ^‡Lˆ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/26/2013 for the course STAT 06120640 taught by Professor Pang during the Fall '13 term at Zhejiang University.

Ask a homework question - tutors are online