Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: º º º º º º º º º º º º º ½½¿ ½ Å ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ò ÔÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½ Ì ËØÖÓÑ Ò Ö¹ Ù¹ ×ÐÓÛ ÔÔÖÓ ØÓ Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ º º º º º º º º ½¿¾ È ÖØ ÁÁÁº ÓÑÔ Ø ÀÝÔ Ö Ð Ö Å Ò ÓÐ × ¾¼ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿ ¾½ ÀÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾¾ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿ ¾¿ Ì ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ¾ ÌÛ ×ØÓÖ ×Ô Ò ÑÓ ÙÐ ×Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÈÖÓ Ø Ú ØÝ Ó ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ø Ö Ö Ò × ½ ¾ Ö Ø ÓÒ Ð ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¿ ¾ Ì ´ Ö Ø ÓÒ Ðµ Ã Ð Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ Ê Ö Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÁÒ Ü ¾¾ È ÖØ Á Ê Ñ ÒÒ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ò Ð ÖØ ÓÑ ØÖÝ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ì ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ÀÓд µ Ó Ê Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ ´ µ × ÐÓ Ð ÒÚ Ö ÒØ Û Ñ ×ÙÖ × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ò×ÓÖ× ÓÒ Ø Ñ Ò ÓÐ º ÁØ × Ä ×Ù ÖÓÙÔ Ó ËÇ´ µ¸ Ò ÓÖ Ò Ö Ñ ØÖ × ÀÓд µ ËÇ´ µº Á ÀÓд µ × ÔÖÓÔ Ö ×Ù ÖÓÙÔ Ó ËÇ´ µ Ø Ò Û × Ý × ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑݺ Å ØÖ × Û Ø ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑÝ Ö ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÖ ÒÙÑ Ö Ó « Ö ÒØ Ö ×ÓÒ׺ Ì Ý Ò ÐÙ Ã Ð Ö Ñ ØÖ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ Í´ µ¸ Û Ö Ø ÑÓ×Ø Ò ØÙÖ Ð Ð ×× Ó Ñ ØÖ × ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓР׸ Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÍ´ µ¸ Ò ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÔ´ µº Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ö Ð ×× Ó ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ Ò ÓÐ ´ µ ¬Ò Ù× Ò ÐÓ× ¹ ÓÖÑ ÓÒ ÐÐ Ð Ö Ø ÓÒº Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ö ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ñ Ò Ñ Ð ×Ù Ñ Ò ¹ ÓР׺ Å Ò ÓÐ × Û Ø ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online